โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการให้บริการข้อมูลการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”

          ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีความสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตและมีความต้องการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นจากเดิม ทำให้หลายหน่วยงานได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเดิมไปสู่เทคโนโลยีดิจิทัลแบบใหม่ ทั้งนี้ก็เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า ทำให้หน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมเพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการมาพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน โดยเทคโนโลยีสารสนเทศแบบใหม่จะต้องอาศัยบุคลากรที่มีความพร้อมด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะความชำนาญ จึงจะสามารถพัฒนาการให้บริการที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้นและตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

          สำนักงานบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนและให้บริการในด้านต่าง ๆ ที่มีลูกค้าที่รับบริการเป็นกลุ่มผู้เรียนและอาจารย์เป็นหลัก โดยสำนักงานบัณฑิตศึกษาได้คำนึงถึงความสะดวกในการรับข้อมูล ความรวดเร็วในการให้ข้อมูลและการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องของลูกค้า และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรในหน่วยงาน สำนักงานบัณฑิตศึกษาจึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบฐานข้อมูลการให้บริการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศอัตโนมัติ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนของเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถนำมาพัฒนาการให้บริการต่อไป

         โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 ณ ห้อง 307/1 อาคารเรียนรวม 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย วิชา และอาจารย์ ดร.ชยพล คำยอด อาจารย์ประจำ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมแชร์ประสบการณ์ 

         ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีการอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งหาแนวทางในการให้บริการทางสารสนเทศที่เหมาะสม และร่วมแชร์ประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมอบรมอีกด้วย 

Scroll to Top