ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ภัยพิบัติทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ ได้สร้างความสูญเสียให้เกิดขึ้นทั่วโลก และในประเทศไทยเองก็ประสบปัญหาอุบัติภัยและสาธารณภัย ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย วาตภัย หรืออัคคีภัย ที่ค่อนข้างรุนแรงและมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หน่วยงานต่าง ๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อป้องกันอันตรายและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น

     เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรในหน่วยงาน สำนักงานบัณฑิตศึกษาจึงได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง มาตรการการป้องกันอัคคีภัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพื่อให้สามารถรับมือในกรณีเกิดอัคคีภัยภายในหน่วยงานได้อย่างทันท่วงที สร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรที่ต้องเผชิญเหตุในระยะแรกให้สามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย รวมทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากรของหน่วยงาน เกิดความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในหน่วยงาน ตลอดจนสามารถวางแผนและกำหนดมาตรการป้องกันอัคคีภัยในหน่วยงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

     ซึ่งโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานบัณฑิตศึกษา อาคารเรียนรวม 1 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อัญชลี คัตรมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมแชร์ประสบการณ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่ดีในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในแต่ละรูปแบบ

     ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้มีการอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และวิธีการป้องกันที่ถูกต้องในกรณีเกิดภัยพิบัติ พร้อมทั้งหาแนวทางการป้องกันภัยพิบัติ ทางด้านอัคคีภัย ร่วมแชร์ประสบการณ์ และร่วมกันฝึกซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอีกด้วย

Scroll to Top