สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 สถานที่เรียน: กรุงเทพฯ รอบที่ 2
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
กำหนดรับสมัคร: วันที่ 10 พฤษภาคม – 5 กรกฎาคม 2566
รายละเอียดการรับสมัคร: https://bit.ly/3VXlGi0
Scroll to Top