เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล สำนักงาน กพ. ประจำปี 2565

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 ธันวาคม 2564
ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.ocsc.go.th/scholarship/personalhttp://scholar.ocsc.go.th ดังนี้
1. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) จำนวน 2 ทุน
2. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) ประจำปี 2565
จำนวน 42 ทุน
3. ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based)
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) ประจำปี 2565
จำนวน 1 ทุน
4. ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565
จำนวน 74 ทุน
5. ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2565
จำนวน 5 ทุน
6. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 จำนวน 19 ทุน
ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2565 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.ocsc.go.th/scholarship/personalhttp://scholar.ocse.go.th
โดยมี 2 ประเภททุน ดังนี้
1. ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ จำนวน 25 ทุน
2. ทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ จำนวน 1 ทุน
โปรดศึกษาประกาศรับสมัครโดยละเอียดก่อนสมัครสอบ และศึกษาขั้นตอนการสมัครสอบก่อนสมัคร (และอย่าลืมชำระเงินภายใน วันที่ 29 ธันวาคม 2564 มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ)
Scroll to Top