รับสมัครทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้มีสิทธิสมัครขอรับทุน

         1.1 เป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหรือนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท ในแผนการศึกษาที่ต้องจัดทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์
ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาจะต้องมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเรียบร้อยแล้ว
         1.2 มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
              (1) ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยระดับคะเนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
              (2) ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกต่อจากชั้นปริญญาตรี ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
         กรณีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.25 แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 ต้องมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ หรือมีผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ
              (3) ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกต่อจากชั้นปริญญาโท ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
                     (ก) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้วยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 ในระบบ 4.00 หรือเทียบเท่า หรือ
                     (ข) มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ดังนี้
                           – กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ควอไทล์ที่ 1 หรือควอไทล์ที่ 2
                           – กลุ่มสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะต้องมีผลงานที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS
              (4) มีหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว

2. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
         2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในหลักสูตรที่ขอรับทุน
         2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ดังนี้
              2.2.1 กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ควอไทล์ที่ 1 หรือควอไทล์ที่ 2 ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี อย่างน้อย 2 ผลงาน โดยจะต้องไม่ใช่ผลงานอันเป็น ส่วนหนึ่งเพื่อสำเร็จการศึกษาของอาจารย์

              2.2.2 กลุ่มสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะต้องมีผลงานที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี อย่างน้อย 2 ผลงาน โดยจะต้องไม่ใช่ผลงานอันเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสำเร็จการศึกษาของอาจารย์”

         2.3 จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อรวมกับผู้สมัครแล้วต้องมีจำนวนไม่เกินหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
         2.4 ไม่เคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของผู้ได้รับทุนที่กระทำผิดเงื่อนไขของการรับทุน
         2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ ต่างประเทศ

3. หลักฐานประกอบการสมัคร
              (1) แบบฟอร์มการขอรับทุนติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
              (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง
              (3) สำเนาทะเบียนบ้าน
              (4) สำเนาปริญญาบัตร
              (5) ใบแสดงผลการเรียน

              (6) หัวข้อวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
              (7) ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
              (8) ผลงานที่ได้รับรางวัล (ถ้ามี)

              (9) หนังสือตอบรับหรืออีเมลตอบรับการรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

              (10) ประวัติโดยย่อของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
              (11) สำเนาผลงานวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวน 2 ผลงาน

4. จำนวนทุนการศึกษา
      ไม่เกินวงเงินที่ได้รับการจัดสรร โดยพิจารณาตามลำดับของการส่งใบสมัคร และขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับใบสมัครในกรณีที่มีผู้ส่งใบสมัครครบเต็มวงเงินที่ได้รับการจัดสรรแล้ว

5. ผู้มีสิทธิรับทุน
      5.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1 และ 2
      5.2 มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ได้รับทุน

6. ระยะเวลาการรับทุน
      6.1 ระดับปริญญาโท จะได้รับทุนเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปีการศึกษา
      6.2 ระดับปริญญาเอกต่อจากชั้นปริญญาโท จะได้รับทุนเป็นเวลาไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
      6.3 ระดับปริญญาเอกต่อจากชั้นปริญญาตรี จะได้รับทุนเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
      จำนวนเงินทุนที่สนับสนุนเป็นไปตามอัตราของหลักสูตรที่เข้าศึกษา นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายของระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

7. กำหนดการรับสมัคร

 

นักศึกษา

ส่งแบบฟอร์มการขอรับทุน

คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือก

ประกาศผลการพิจารณา

ตั้งแต่บัดนี้ – 16 มิถุนายน 2566

เดือนมิถุนายน 2566

เดือนกรกฎาคม 2566

8. เงื่อนไขการรับทุน
       8.1 ผู้รับทุนต้องจัดทำบันทึกข้อตกลงเงื่อนไขกับมหาวิทยาลัยตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
       8.2 ผู้รับทุนต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญตลอดระยะเวลาของการรับทุน
       8.3 ผู้รับทุนต้องส่งรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ในระหว่างรับทุน โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักให้มหาวิทยาลัย (สำนักงานบัณฑิตศึกษา) ทุกสิ้นภาคการศึกษา
       8.4 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ ต่างประเทศซึ่งรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ต้องปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ผู้รับทุนไปจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

       8.5 ผู้รับทุนจะต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ดังนี้
              (1) กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่จากวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ควอไทล์ที่ 1 หรือควอไทล์ที่ 2 ในจำนวนผลงาน ดังนี้
                    (ก) หลักสูตรระดับปริญญาโท ต้องมีผลงานไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน
                    (ข) หลักสูตรระดับปริญญาเอก ต้องมีผลงานไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน
              (2) กลุ่มสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่จากวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ในจำนวนผลงาน ดังนี้
                    (ก) หลักสูตรระดับปริญญาโท ต้องมีผลงานไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน
                    (ข) หลักสูตรระดับปริญญาเอก ต้องมีผลงานไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน
              ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวจะต้องมีชื่อผู้รับทุนเป็นชื่อแรก (First Author) และอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเป็นผู้เขียนร่วมหรือผู้เขียนหลัก (Corresponding Author) และระบุสังกัดของผู้รับทุนและอาจารย์ที่ปรึกษาหลักว่าสังกัดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
       8.6 ผู้รับทุนต้องระบุการได้รับทุนในกิตติกรรมประกาศของวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ว่า “ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”

9. การระงับการให้ทุน มหาวิทยาลัยจะระงับการให้ทุนเมื่อ
       9.1 ผู้รับทุนพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา
       9.2 ผู้รับทุนได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.25 ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา หรือได้รับผลการประเมินในรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ สัญลักษณ์ U ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง
       9.3 ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุน ข้อที่ 8
       9.4 ผู้รับทุนยุติการรับทุนหรือลาพักการศึกษาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
       9.5 ผู้รับทุนกระทำทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานวิชาการของผู้อื่น
       9.6 มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรระงับการให้ทุน

10. การสมัครขอรับทุน
       10.1 ผู้ขอรับทุนดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://postgrads.mfu.ac.th ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย และส่งแบบฟอร์มการขอรับทุน ภายในระยะเวลาที่ได้กำหนด
       10.2 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา โทร 0-5391-6137-40 อีเมล graduate@mfu.ac.th

Scroll to Top