1. ฝ่ายรับนักศึกษา

    โทรศัพท์: 053 916103-6
    อีเมล: admission@mfu.ac.th

2. ส่วนทะเบียนและประมวลผล

    ฝ่ายบริการการศึกษาและจัดการทั่วไป
    0 5391 6107
    0 5391 6544
    0 5391 6545

    ฝ่ายรับนักศึกษา
    0 5391 6103
    0 5391 6104
    0 5391 6105
    0 5391 6106

    ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
    0 5391 6370
    0 5391 6371
    0 5391 6372
    0 5391 6369

    ฝ่ายระเบียนการศึกษา
    0 5391 6433
    0 5391 6546
    0 5391 6547

    ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจัดสอบ
    0 5391 6373
    0 5391 6374
    อีเมล: reg@mfu.ac.th

3. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

    โทรศัพท์: 0 5391 6330
    อีเมล: library@mfu.ac.th

4. ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

    โทรศัพท์: 0 5391 6024, 0 5391 6026
    อีเมล: global@mfu.ac.th

5. ส่วนการเงินและบัญชี

    โทรศัพท์: 0 5391 6011
    อีเมล: finance@mfu.ac.th

Scroll to Top