สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น. โดยหน่วยงานต้องรับรองข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น. ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11769
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลด้านงานระบบ NRIIS
กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทร. 0 2579 1370 – 9 ต่อ 607, 611, 612 และ 617
ข้อมูลด้านทุนวิจัย 
สำนักประสานโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีเมล : nrctmag@gmail.com
โทรศัพท์ 09 8335 2409, 09 8821 0616 และ 09 8821 0136 หรือ Facebook โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Scroll to Top