การสมัครขอรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาเอก
“ทุน MFU 25th Anniversary 25 Ph.D.” ประจำปีการศึกษา 2567

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุน

1. เป็นผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 หรือ 2.1 ในปีการศึกษา 2567

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้วยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 ในระบบ 4.00 หรือเทียบเท่า หรือ มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ดังนี้

    – กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ควอไทล์ที่ 1 หรือควอไทล์ที่ 2

    – กลุ่มสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะต้องมีผลงานที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS

3. มีหัวข้อดุษฎีนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว

4. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีจำนวนผลงานตีพิมพ์ ดังนี้

   4.1 กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ควอไทล์ที่ 1 หรือควอไทล์ที่ 2 ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี อย่างน้อย 2 ผลงาน โดยจะต้องไม่ใช่ผลงานอันเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสำเร็จการศึกษาของอาจารย์

   4.2 กลุ่มสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะต้องมีผลงานที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี อย่างน้อย 2 ผลงาน โดยจะต้องไม่ใช่ผลงานอันเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสำเร็จการศึกษาของอาจารย์

5. ต้องมีบุคคลที่ปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก)

จำนวนทุนการศึกษา

จำนวน 25 ทุน

สำหรับหลักสูตรปริญญาเอกแบบ 1.1 และ 2.1

(เฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราเหมาจ่ายตามหลักสูตรที่เข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2567 เท่านั้น)

คุณสมบัติและเงื่อนไขของอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

1. เป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักในหลักสูตรที่สมัครขอรับทุน และต้องมีจำนวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ดังนี้

   – กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ควอไทล์ที่ 1 หรือควอไทล์ที่ 2 ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี อย่างน้อย 2 ผลงาน โดยจะต้องไม่ใช่ผลงานอันเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสำเร็จการศึกษาของอาจารย์

   – กลุ่มสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะต้องมีผลงานที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี อย่างน้อย 2 ผลงาน โดยจะต้องไม่ใช่ผลงานอันเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสำเร็จการศึกษาของอาจารย์

2. จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งอยู่ในที่ปรึกษา เมื่อรวมกับผู้สมัครแล้วมีจำนวนไม่เกินหลักเกณฑ์ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

3. ไม่เคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของผู้ได้รับทุนที่กระทำผิดข้อตกลงเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา

กำหนดการรับสมัครและพิจารณาผล

รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 มิถุนายน 2567

การพิจารณา : กรฎาคม 2567

ประกาศผล : สิงหาคม 2567

เงื่อนไขการขอรับทุน

1.  ผู้รับทุนต้องจัดทำบันทึกข้อตกลงเงื่อนไขกับมหาวิทยาลัยตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. ผู้รับทุนต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญตลอดระยะเวลาของการรับทุน

3. ผู้รับทุนต้องส่งรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าการทำดุษฎีนิพนธ์ในระหว่างรับทุน โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักให้มหาวิทยาลัยทุกสิ้นภาคการศึกษา

4. อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ ต่างประเทศซึ่งรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมต้องปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ผู้รับทุนไปจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

5. ผู้รับทุนจะต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ดังนี้

      – กลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่จากดุษฎีนิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ควอไทล์ที่ 1 หรือ ควอไทล์ที่ 2  ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน

      – กลุ่มสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะต้องมีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่จากดุษฎีนิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ไม่น้อยกว่า 2  ผลงาน

      ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวจะต้องมีชื่อผู้รับทุนเป็นชื่อแรก (First Author) และอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเป็นผู้เขียนร่วม (Co-author) หรือผู้เขียนหลัก (Corresponding Author) และระบุสังกัดของผู้รับทุนและอาจารย์ที่ปรึกษาหลักว่าสังกัดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

6. ผู้รับทุนต้องระบุการได้รับทุนในกิตติกรรมประกาศของดุษฎีนิพนธ์ และส่งผลงานดุษฎีนิพนธ์ให้แก่มหาวิทยาลัยเมื่อสำเร็จการศึกษา

การสิ้นสุดการให้ทุน

1. ผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาที่ได้รับทุน

2. ผู้รับทุนพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา

3. ผู้รับทุนได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.25 ติดต่อกันสองภาคการศึกษา หรือได้รับผลการประเมินในรายวิชาดุษฎีนิพนธ์สัญลักษณ์ U ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง

4. ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนตามประกาศของมหาวิทยาลัย

5. ผู้รับทุนยุติหรือลาพักการศึกษาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

6. ผู้รับทุนกระทำทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงานวิชาการโดยผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

7. เหตุอื่นใดที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรระงับการให้ทุน

 

*จำนวนเงินทุนที่สนับสนุนเป็นไปตามอัตราของหลักสูตรที่เข้าศึกษา นับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายของระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

**สำนักงานบัณฑิตศึกษาของสงวนสิทธิในการปิดรับใบสมัครก่อนวันสิ้นสุดการรับสมัคร โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ห้อง 106 อาคารเรียนรวม 1 

หรือทางอีเมล graduate@mfu.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 053-916138 (รัชนีวรรณ)

Scroll to Top