ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยเพื่อขอจ้างนักวิจัยผู้ช่วย
เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย พ.ศ. 2564


ระดับปริญญาตรี จำนวน 21 โครงการ


ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 10 โครงการ


หมายเหตุ: โครงการวิจัยที่จ้างนักวิจัยผู้ช่วยระดับปริญญาตรี ลำดับที่ 16 และ 20 เริ่มจ้างเดือนสิงหาคม 2564 – มีนาคม 2565 (จำนวน 8 เดือน)  

ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 10 โครงการ


**การจ่ายเงินรางวัลจะจ่ายผ่านบัญชีธนาคารของนักศึกษาเท่านั้น**

โดยหัวหน้าโครงการวิจัยสามารถเริ่มจ้างนักวิจัยผู้ช่วยได้ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 

ทั้งนี้ เอกสารสำหรับการแนบเบิกจ่ายค่าตอบแทนจะต้องนำส่งภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน

ณ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ห้อง 106 อาคารเรียนรวม 1 (C1-106) ซึ่งประกอบด้วย 

1. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนักวิจัยผู้ช่วย

2. ใบลงเวลาการปฏิบัติงานนักวิจัยผู้ช่วย

3. ใบสำคัญรับเงินนักวิจัยผู้ช่วย

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักวิจัยผู้ช่วยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5. ใบแสดงความจำนงให้โอนเงินนักวิจัยผู้ช่วย

6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารนักวิจัยผู้ช่วยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนหลังจากนักวิจัยผู้ช่วยได้ปฏิบัติงานสิ้นสุดแล้วในแต่ละเดือน

โดยจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของนักวิจัยผู้ช่วยเท่านั้น

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขั้นตอนการจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักวิจัยผู้ช่วย

ระดับปริญญาตรี

1. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนักวิจัยผู้ช่วย

2. ใบลงเวลาการปฏิบัติงานนักวิจัยผู้ช่วย 

3. ใบสำคัญรับเงิน

4. หนังสือแจ้งยืนยันการขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ระดับบัณฑิตศึกษา

1. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนักวิจัยผู้ช่วย

2. ใบลงเวลาการปฏิบัติงานนักวิจัยผู้ช่วย (เวลาการปฏิบัติงานไม่นับรวมเวลาพักกลางวัน ระหว่างเวลา 12.00 น. – 13.00 น.)

3. ใบสำคัญรับเงิน

4. หนังสือแจ้งยืนยันการขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6138 

Scroll to Top