ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยเพื่อขอจ้างนักวิจัยผู้ช่วย
เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย พ.ศ. 2564 (รอบที่ 4)


จำนวน 8 โครงการ


 หมายเหตุ ระดับปริญญาตรีลำดับที่ 5 เริ่มจ้างตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-เดือนมกราคม 2565 จำนวน 4 เดือน

โดยหัวหน้าโครงการวิจัยสามารถเริ่มจ้างนักวิจัยผู้ช่วยได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 (จำนวน 6 เดือน)

ทั้งนี้ เอกสารสำหรับการแนบเบิกจ่ายค่าตอบแทนจะต้องนำส่งภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน

ณ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ห้อง 106 อาคารเรียนรวม 1 (C1-106) ซึ่งประกอบด้วย 

1. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนักวิจัยผู้ช่วย

2. ใบลงเวลาการปฏิบัติงานนักวิจัยผู้ช่วย

3. ใบสำคัญรับเงินนักวิจัยผู้ช่วย 

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักวิจัยผู้ช่วยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5. ใบแสดงความจำนงให้โอนเงินนักวิจัยผู้ช่วย

6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารนักวิจัยผู้ช่วยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนหลังจากนักวิจัยผู้ช่วยได้ปฏิบัติงานสิ้นสุดแล้วในแต่ละเดือน

โดยจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของนักวิจัยผู้ช่วยเท่านั้น

หมายเหตุ: ใบสำคัญรับเงินนักวิจัยผู้ช่วย ให้ระบุที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน และไม่ต้องลงวันที่ในเอกสาร เจ้าหน้าที่ส่วนการเงินและบัญชีจะเป็นผู้ลงวันที่ในเอกสาร ณ วันที่ได้โอนเงินให้แก่นักวิจัยผู้ช่วย

ดาวน์โหลดเอกสาร
ขั้นตอนการจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักวิจัยผู้ช่วย
ระดับปริญญาตรี

1. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนักวิจัยผู้ช่วย

2. ใบลงเวลาการปฏิบัติงานนักวิจัยผู้ช่วย  (เวลาการปฏิบัติงานไม่นับรวมเวลาพักกลางวัน ระหว่างเวลา 12.00 น. – 13.00 น. วันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

3. ใบสำคัญรับเงิน

4. หนังสือแจ้งยืนยันการขอรับเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ระดับบัณฑิตศึกษา

1. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนักวิจัยผู้ช่วย

2. ใบลงเวลาการปฏิบัติงานนักวิจัยผู้ช่วย (เวลาการปฏิบัติงานไม่นับรวมเวลาพักกลางวัน ระหว่างเวลา 12.00 น. – 13.00 น.)

3. ใบสำคัญรับเงิน

4. ใบแสดงความจำนงให้โอนเงิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5391-6138 

Scroll to Top