ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2564 จำนวน 50 หัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยทุนวิจัยดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการทำวิจัย เงินเดือน และค่าตอบแทนหลังปิดโครงการฯ จำนวนกว่า 300,000 บาท

            โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความสนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าวสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 098-335-2409 หรืออีเมล nrct_maggrad@nrct.go.th เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564

 

ส่งเอกสารการสมัครได้ที่

โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้อง 813 ชั้น 8 อาคารมหาจักรีสิรินธร

คณะอัษรศาสตร์ จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (ส่งด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทยเท่านั้น)

Scroll to Top