สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
เชิญชวนให้ผู้สนใจขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศ

หรือผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่าในประเทศ

ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองวิทยฐานะ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก

www.constitutionalcourt.or.th

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชั้น 5

โทร. 0-2141-7798 หรือ 0-2141-7681

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

Scroll to Top