ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจสำคัญในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมหลักของประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงฯ รวมถึง สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดย วช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบการวิจัยของประเทศ รวมทั้ง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้านบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม และเพิ่มสัดส่วนบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมให้ได้ตามเป้าหมาย

ในการนี้ วช. โดยสำนักประสานโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีความประสงค์รับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้การสนับสนุนการวิจัยแก่ผู้ศึกษาระดับปริญญาโทในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสู่เส้นทางอาชีพนักวิจัยในระบบการวิจัยของประเทศ โดย
 
เปิดรับข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System : NRIIS)
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 – 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. และหน่วยงานต้นสังกัดต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS
ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น.
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่ https://1th.me/5K01g
 
กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
*ข้อมูลระบบ NRIIS หรือการลงทะเบียนนักวิจัย ที่กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nriis@nrct.go.th โทรศัพท์หมายเลข 0 2579 1370 – 9 ต่อ 607, 611 612 และ 065 349 9372, 065 349 9382
*ข้อมูลการวิจัยและรายละเอียดการเสนอขอรับทุน ที่สำนักประสานโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrctmag@gmail.com โทรศัพท์หมายเลข 098 335 2409, 098 821 0616, 098 821 0136Scroll to Top