ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี/ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาปัจจุบัน ณ วันที่ยื่นขอรับรางวัล

 

ข้อกำหนดในการรับสมัครผลงาน

1. กรณีผู้เสนอขอรับรางวัลเสนอบทความผลงานวิจัยมากกว่า 1 ผลงาน จะได้รับการพิจารณาจัดสรรรางวัลให้ในประเภทที่สูงสุดเป็นอันดับแรก

ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 2 รางวัล

2. กรณีมีผู้เสนอขอรับรางวัลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์มากกว่าจำนวนรางวัลที่มหาวิทยาลัยกำหนด

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้รางวัลแก่ผู้เสนอขอรับรางวัลตามลำดับการส่งใบสมัคร

3. ผลงานที่จะเสนอขอรับรางวัล ต้องเป็นผลงานที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ หรือตีพิมพ์แล้วในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus

ต้องเป็นผลงานที่เผยแพร่มาแล้วไม่เกิน 12 เดือน โดยนับตั้งแต่วันที่ผลงานได้รับการตอบรับการตีพิมพ์หรือตีพิมพ์แล้ว

จนถึงวันที่มหาวิทยาลัยได้รับใบสมัครการขอรับรางวัล

4. ชื่อของนักศึกษาต้องปรากฏเป็นชื่อแรกในเอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย (First Author) และต้องมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นชื่อผู้เขียนหลัก

(Corresponding Author) และต้องระบุสังกัด (Affiliation) เป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

5. ผลงานที่จะเสนอขอรับรางวัลต้องไม่เป็นผลงานที่นักศึกษาเคยได้รับรางวัลหรือทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา หรือประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย

หรือประเภทการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ หรือรางวัลอื่นที่มีลักษณะเดียวกันจากสำนักงานบัณฑิตศึกษาหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มาก่อน

6. การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่มีการอุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

7. กรณีการพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อขอรับรางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องเป็นผลงานที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารประชาสัมพันธ์

1. โปสเตอร์โครงการรางวัลผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2. รายละเอียดโครงการรางวัลผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

แบบฟอร์มการขอรับรางวัลพร้อมเอกสารประกอบ

1. แบบฟอร์มการขอรับรางวัลผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

   ภายใต้โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)

2. แบบฟอร์มสรุปผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ (สำหรับนักศึกษาผู้ขอรับรางวัล)

Scroll to Top