ประกาศหลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบประมวลความรู้

หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติ

 สำนักวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 สำนักวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
 สำนักวิชา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 สำนักวิชา วิทยาศาสตร์ (กรณีเปลี่ยนระดับการศึกษา)
 สำนักวิชา วิทยาศาสตร์
 สำนักวิชา เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 สำนักวิชา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ
 สำนักวิชา ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์
 สำนักวิชา อุตสาหกรรมเกษตร 
 สำนักวิชา การจัดการ

หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้

สำนักวิชา อุตสาหกรรมเกษตร
 สำนักวิชา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 สำนักวิชา การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 สำนักวิชา การจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
 สำนักวิชา เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
 สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ  
 สำนักวิชา นิติศาสตร์
 สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาวิชาการแปลและการล่ามภาษาจีน-ไทย
Scroll to Top