ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1)

สำนักวิชาการจัดการ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6351203268

ปริญญาโท (ข)

นางสาววราพร แสงเล้า

2

6351203267

ปริญญาโท (ข)

นางสาววรณัน วัฒนเขจร

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6351501501

ปริญญาโท (ก2)

นางสาวคุณกนก น้อยนัน

2

6351501502

ปริญญาโท (ก2)

นายนิติ เนตรภักดี

3

6351501503

ปริญญาโท (ก2)

นางสาวรจนา สุวรรณ

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6351701003

ปริญญาโท (ก2)

Mr. Hal Myoประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565

Scroll to Top