ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1)

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6351105003

ปริญญาโท ก2

นายณัฐพล รัตนชาติ

2

6351105006

ปริญญาโท ก2

นางสาวพรนัชชา ทิศชอบ

 

สำนักวิชาการจัดการ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6351209262

ปริญญาโท ก2

นายสยาม สันหยุด

 

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6171006001

ปริญญาเอก 2.1

นายตรัยธนา เชาวนปรีชา

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6351804001

ปริญญาโท ก2

นางสาวเกตฐศญาร์ สุวรรณเนตร

2

6351804002

ปริญญาโท ก2

นางสาวนิดานุช ทาศักดิ์

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6351501503

ปริญญาโท ก2

นางสาวรจนา สุวรรณประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2565

Scroll to Top