ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 6)

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6351701002

ปริญญาโท (ก2)

นางสาวกัญญภัทร อภิวงศ์ศรีชัย

 

สำนักวิชาการจัดการ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6351203273

ปริญญาโท (ข)

นางสาวสิรินาฎ เทียนทอง

26351203258ปริญญาโท (ข)นางสาวดวงหทัย วิถียภัณท์
 3  6351203263 ปริญญาโท (ข) นางสาวพิมพ์พร เสนาธรรม

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6251301004

ปริญญาโท (ก1)

นายวัตฐติยะ จารุนครินทร์

2

6251301003

ปริญญาโท (ก1)

นายธีรภัทร แสงเพชร

3

6151301004

ปริญญาโท (ก1)

นายพงศกร ตะต้องใจประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565

Scroll to Top