ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 8)

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6352001030

ปริญญาโท (ก2)

Miss Khin Thapyay Phyu

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6351105004

ปริญญาโท (ก2)

นางสาวธัญญารัตน์ พุทธิกา

2

6271108001

ปริญญาเอก (1.1)

Mr. Phouthanouthong Xaysombath

3

6351102002

ปริญญาโท (ก2)

นางสาวพิมพ์ชนก ปาโท้

4

6251102004

ปริญญาโท (ก2)

นางสาวนฤมล ผลรุ่ง

5

6351105005

ปริญญาโท (ก2)

นางสาวนภสร ชื่นประเสริฐ

6

6351105002

ปริญญาโท (ก2)

นางสาวกาญจนา สุดภักดี

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6351701002

ปริญญาโท (ก2)

นางสาวกัญญภัทร อภิวงศ์ศรีชัย

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6151501002

ปริญญาโท (ก2)

นายธารีย์ ครเทศ

2

6351501502

ปริญญาโท (ก2)

นายนิติ เนตรภักดีประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565

Scroll to Top