ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 7)

สำนักวิชาการจัดการ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6351209263

ปริญญาโท แผน ก2

นางสาวสิรินทร์ พรหมโคตร

 

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6071401001

ปริญญาเอก แบบ 1.1

นางสาววรรธิดา หอมถาวรชู

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6171105516

ปริญญาเอก แบบ 1.2

Mr. Songming Tang

2

6171105511

ปริญญาเอก แบบ 1.1

Mr. Yuwei Hu

3

6171105513

ปริญญาเอก แบบ 1.2

Miss Erandi Yasanthika Weeragalle Arachchillage

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6351501501

ปริญญาโท แผน ก2

นางสาวคุณกนก น้อยนันประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

Scroll to Top