ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 5)

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6351407003

ปริญญาโท แผน ก2

Mr. Si Thu Win

2

6071401001

ปริญญาเอก แบบ 1.1

นางสาววรรธิดา หอมถาวรชูประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

Scroll to Top