ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 6)

สำนักวิชาการจัดการ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6351209251

ปริญญาโท แผน ก2

นายจิรเมธ เวชสุวรรณ

 

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6352001009

ปริญญาโท แผน ก2

นางสาวธราทิพย์ ประสพดำเกิง

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

5971105510

ปริญญาเอก แบบ 1.2

Mr. Janith Vishvakeerthi Sri Aluthmuhandiram

2

6351108001

ปริญญาโท แผน ก2

นางสาวภัทรสุดา เวียนศิริ

3

6371102002

ปริญญาเอก แบบ 2.2

นางสาวเหมือนจันทร์ จันทร์มนตรี

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6371501001

ปริญญาเอก แบบ 2.1

นายญาณวุฒิ ไชยโย

2

6371501002

ปริญญาเอก แบบ 2.1

นายธีรเมธ แก้ววิเศษประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565

Scroll to Top