ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 4)

สำนักวิชาการจัดการ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6351203275

ปริญญาโท แผน ข

นางสาวอริสรา อุตตมากร

2

6351203269

ปริญญาโท แผน ข

นางสาววันวิสาข์ ปัญจขันธ์

 

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6071401501

ปริญญาเอก แบบ 2.2

นายสาวอรพรรณ ร่มรื่นประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

Scroll to Top