ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

สำนักวิชาการจัดการ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6351203270

ปริญญาโท แผน ข

              นางสาววิภา สำราญ

2

6351203251

ปริญญาโท แผน ข

              นายกษิภัท หลิมสกุล

3

6351203274

ปริญญาโท แผน ข

              นายสิทธิกร เจียรพินิจนันท์

 

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเษตร

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6351401001

ปริญญาโท แผน ก2

             นางสาวกันต์ธวัล อภินันท์ทนุวงษ์

2

6351401002

ปริญญาโท แผน ก2

             นายธีรพงษ์ อุมาสะประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

Scroll to Top