ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6171105512

ปริญญาเอก แบบ 1.2

Miss Monthien Phonemany

2

6171105507

ปริญญาเอก แบบ 1.2

นางสาวดิศนัดดา ก้อนคำ

3

6171105510

ปริญญาเอก แบบ 1.1

Mr. Mark Seasat Calabon

4

6171105504

ปริญญาเอก แบบ 1.2

Miss  Subodini Nuwanthika Wijesinghe Arachchige

5

6171105502

ปริญญาเอก แบบ 1.2

Miss Achala Roshani Rathnayaka Rathnayaka Mudiyanselage

6

6171105503

ปริญญาเอก แบบ 1.2

Miss Diana Sandamali Marasinghe Wadige

7

6171105505

ปริญญาเอก แบบ 1.2

Mr. Vedprakash Godadhar Hurdeal

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

Scroll to Top