ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)

สำนักวิชาการจัดการ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6351203262

ปริญญาโท แผน ข

นางสาวพรประภา พูนสิน

2

6351203257

ปริญญาโท แผน ข

นายณัฐพัฒน์ กันทะเขียว

3

6351203274

ปริญญาโท แผน ข

นางสาวเสาวรส เงินดี

4

6351203266

ปริญญาโท แผน ข

นางสาวมณีรัตน์ ประสงค์อมรชัย

5

6351203271

ปริญญาโท แผน ข

นางสาวศศิกานต์ จันแปงเงิน

6

6351203265

ปริญญาโท แผน ข

นางภมรมนต์ ทองเอก

7

6351203272

ปริญญาโท แผน ข

นางสาวศุพนิต มั่งคั่ง

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2565

 
 
Scroll to Top