ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6252001021

ปริญญาโท (ก2)

Miss May Myat Mon

2

6252001025

ปริญญาโท (ก2)

Miss Shune Lae Phyu

3

6252001027

ปริญญาโท (ก2)

Miss Thiri Myo Khaing

4

6252001028

ปริญญาโท (ก2)

Miss Yi Mon Chan Aye

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6151301003

ปริญญาโท (ก1)

ว่าที่ร้อยตรีบุญทอง จินะการ

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6251804005

ปริญญาโท (ก2)

นางสาวอมรรัตน์ รัตตานัง

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6251701300

ปริญญาโท (ก2)

Miss Nway Yu Hninประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564

Scroll to Top