ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 5)

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6251102006

ปริญญาโท แผน ก2

นางสาวอังคณา ดวงสนิท

2

6151102001

ปริญญาโท แผน ก2

นางสาวไตรรัตน์ สุขทวี

3

6071105503

ปริญญาเอก แบบ 1.2

นางสาวกุลธิดา พุทธเจริญ

4

6171105002

ปริญญาเอก แบบ 1.1

นางสาวมัฌชิมา แสงเกตุ

5

6171105001

ปริญญาเอก แบบ 1.1

นางสาวนภาลัย ชัยวรรณประกาศ ณ วันที่ 20 กรฎาคม 2564

Scroll to Top