ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6151701501

ปริญญาโท แผน ก2

นางพิชญาภา จำลองกุล

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

5871105502

ปริญญาเอก แบบ 1.2

Mr. Danushka Sandaruwan Tennakoon

2

5971105509

ปริญญาเอก แบบ 1.2

Miss Pranami Dharshika Abeywickramaประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564

Scroll to Top