ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1)

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6251102001

ปริญญาโท แผน ก2

นางสาวกัลยาวดี บุรีแก้ว

2

6151108001

ปริญญาโท แผน ก1

นางสาวนุชนารถ กันฟอง

3

6071102002

ปริญญาเอก แบบ 2.2

นางสาวปิยพร ภูขัติหมื่น

 

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับ

รหัสประจำตัว

ระดับการศึกษา

ชื่อ-สกุล

1

6351401001

ปริญญาโท แผน ก2

นางสาวกันต์ธวัล อภินันท์ทนุวงษ์

2

6351401002

ปริญญาโท แผน ก2

นายธีรพงษ์ อุมาสะประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

Scroll to Top