ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566


ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือบราวเซอร์ไม่รองรับการแสดงผล P คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
Scroll to Top