ประกาศผลการพิจารณารายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

 ตามที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อขอรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนสนับสนุนฯ แล้วมีมติเห็นชอบให้มอบทุนสนับสนุนฯ แก่ผู้สมัคร จำนวน 10 ราย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ระดับ

สำนักวิชา

สาขาวิชา

แผนการศึกษา

1

 นายชนินทร์ คุปตเมธี

 ปริญญาเอก

 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2.2

2

 MISS DIANA SANDAMALI

 MARASINGHA WADIGE

 ปริญญาเอก

 วิทยาศาสตร์

 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

1.2

3

 MISS SAMARAKOON

 MUDIYANSELAGE BINU

 CHAMINI SAMARAKOON

 ปริญญาเอก

 วิทยาศาสตร์

 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

1.2

4

 MISS XIA TANG

 ปริญญาเอก

 วิทยาศาสตร์

 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

1.2

5

 MR. RASHIKA SAJITH

 BRAHMANAGE

 ปริญญาเอก

 วิทยาศาสตร์

 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

1.1

6

 MISS DIGVIJAYINI BUNDHUN

 ปริญญาเอก

 วิทยาศาสตร์

 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

1.2

7

 นางสาวนิดานุช ทาศักดิ์

 ปริญญาโท

 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 การจัดการสุขภาพชายแดน

ก2

8

 นายภูตะวัน ถิ่นปัญญาวงศ์

 ปริญญาโท

 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 การจัดการสุขภาพชายแดน

ก2

9

 นางสาวรจนา สุวรรณ

 ปริญญาโท

 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ก2

10

 นายปองพล เสพรัมย์

 ปริญญาโท

 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 เทคโนโลยีสารสนเทศ

ก1

ดาวน์โหลด

ประกาศผลการพิจารณารายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

 ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

Scroll to Top