ส่วนบริหารงานวิจัยขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวด THE Awards Asia 2024 โดยแบ่งประเภทรางวัลตามหัวข้อ จำนวน 10 หัวข้อ ดังต่อไปนี้  
1. รางวัลกลยุทธ์ระดับนานาชาติแห่งปี 
2. รางวัลผู้นำและทีมผู้บริหารแห่งปี 
3. รางวัลผลงานที่โดดเด่นในการเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม 
4. รางวัลผลงานที่โดดเด่นในการพัฒนาภูมิภาค 
5. รางวัลการสนับสนุนที่โดดเด่นสำหรับนิสิต/นักศึกษา 
6. รางวัลโครงการวิจัยแห่งปี: ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
7. รางวัลโครงการวิจัยแห่งปี
8. รางวัลแคมเปญรับสมัครนักศึกษาแห่งปี
9. รางวัลกลยุทธ์การสอนและการเรียนรู้แห่งปี
10. รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือดิจิทัลแห่งปี
เงื่อนไขการส่งผลงาน
1. ผลงานจะต้องส่งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยเป็นผลงานในช่วงปีที่ผ่านมา (ในช่วง 16 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566) 
2. เผยแพร่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567
3. ประกาศรางวัลในงาน THE Asia Universities Summit ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567
เอกสารที่ต้องจัดส่ง ประกอบด้วย
1. สรุปผลงาน ในรูปแบบไฟล์ Word จำนวน 2 ไฟล์ ได้แก่ 
1.1 ไฟล์ผลงาน (ไม่เกิน 500 words)
1.2 ไฟล์สรุปผลงาน (ไม่เกิน 150 words) 
2. เอกสารแนบ ในรูปแบบไฟล์ PDF จำนวน 2 ไฟล์ ได้แก่ 
2.1 Successes Referenced ไม่เกิน 4 หน้า 
 2.2 Impact ไม่เกิน 4 หน้า 
3. Link ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา จำนวน 1 Link
ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งผลงานมายังส่วนบริหารงานวิจัยได้ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ผ่านทาง ลิ้งค์ : https://forms.gle/mwN5QbgvSAsA1H5P7
Scroll to Top