ประกวด THE Awards Asia 2024 โดยแบ่งประเภทรางวัลตามหัวข้อ จำนวน 10 หัวข้อ

ส่วนบริหารงานวิจัยขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวด THE Awards Asia 2024 โดยแบ่งประเภทรางวัลตามหัวข้อ จำนวน 10 หัวข้อ ดังต่อไปนี้  
1. รางวัลกลยุทธ์ระดับนานาชาติแห่งปี 
2. รางวัลผู้นำและทีมผู้บริหารแห่งปี 
3. รางวัลผลงานที่โดดเด่นในการเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม 
4. รางวัลผลงานที่โดดเด่นในการพัฒนาภูมิภาค 
5. รางวัลการสนับสนุนที่โดดเด่นสำหรับนิสิต/นักศึกษา 
6. รางวัลโครงการวิจัยแห่งปี: ศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
7. รางวัลโครงการวิจัยแห่งปี
8. รางวัลแคมเปญรับสมัครนักศึกษาแห่งปี
9. รางวัลกลยุทธ์การสอนและการเรียนรู้แห่งปี
10. รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือดิจิทัลแห่งปี
เงื่อนไขการส่งผลงาน
1. ผลงานจะต้องส่งเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยเป็นผลงานในช่วงปีที่ผ่านมา (ในช่วง 16 ตุลาคม พ.ศ. 2565 – 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566) 
2. เผยแพร่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567
3. ประกาศรางวัลในงาน THE Asia Universities Summit ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567
เอกสารที่ต้องจัดส่ง ประกอบด้วย
1. สรุปผลงาน ในรูปแบบไฟล์ Word จำนวน 2 ไฟล์ ได้แก่ 
1.1 ไฟล์ผลงาน (ไม่เกิน 500 words)
1.2 ไฟล์สรุปผลงาน (ไม่เกิน 150 words) 
2. เอกสารแนบ ในรูปแบบไฟล์ PDF จำนวน 2 ไฟล์ ได้แก่ 
2.1 Successes Referenced ไม่เกิน 4 หน้า 
 2.2 Impact ไม่เกิน 4 หน้า 
3. Link ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา จำนวน 1 Link
ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งผลงานมายังส่วนบริหารงานวิจัยได้ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ผ่านทาง ลิ้งค์ : https://forms.gle/mwN5QbgvSAsA1H5P7
Scroll to Top