📝 ประกวดผลงานวิจัยและบทความวิชาการดีเด่นระดับชาติ ด้านอนาคตศึกษา (Future Studies) ประจำปี 2566

📁 เปิดรับผลงานตั้งแต่ วันนี้ – 15 พ.ค. 2566

📍 ลักษณะผลงาน:

เป็นผลงานวิชาการหรืองานวิจัยของ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาต่าง ๆ นักวิเคราะห์ นักวิจัย ครู อาจารย์ นักศึกษาที่ทำแล้วเสร็จ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอนาคตศึกษา (Future Studies) ซึ่งเป็นการมองประเด็นอนาคต (Future Oriented) ในสาขาต่าง ๆ อาทิ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเงินการธนาคาร รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา เป็นต้น

📩 สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร ได้ที่
http://ifd.or.th/2022/08/19/future-studies-contest-2022/ 

ดูน้อยลง
Scroll to Top