กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

6352003251 นายกฤษฎา โรจนสมสิทธิ์

The Effect of Aloe Vera on Staphylococcus aureus

6352003256 นายฉัตร โรจน์บวรวิทยา

     การศึกษาอิทธิพลของการเตรียมกระชายขาวด้วยความร้อนต่อฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี ABTS Assay ในห้องปฏิบัติการ 

     Effect of Heat Exposure on Antioxidant Activity of Fingerroot: An in Vitro Study Using ABTS Assay

6352003262 นายธนพล นิมิตธีรภาพ

     การศึกษาฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะเซทธิลโคลีนเอสเตอร์เรส และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ จากน้ำมันถั่วดาวอินคา

     ACETYLCHOLINESTERASE INHIBITORY ACTIVITY AND ANTI-OXIDANT ACTIVITY OF SACHA INCHI OIL

 6252003279 สมโภชน์ วุฒิกรอุดมกิจ 

    การศึกษาประสิทธิผลการใช้เซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคม์จากเนื้อเยื่อสายสะดือมนุษย์ในการรักษา
    โรคไตเรื้อรังในแมว

   AN EFFICACY STUDY OF MESENCHYME STEM CELLS FROM HUMAN UMBILICAL
   CORD TISSUE FOR THE TREATMENT OF FELINE CHRONIC KIDNEY DISEASE

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

 6251701256 ฐิตาภา เอี้ยงปาน

   ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากสารสกัดผักกูดที่เตรียมจากวิธีการสกัดแบบลำดับขั้น

   Antioxidant and Tyrosinase Inhibitory Activities of Diplazium esculentum (Retz.) Sw. Extracts Obtained by Sequential Extraction Method

 6251701289  ศิริภัทร์ พลอยทับทิม

   การสกัดพอลิแซ็กคาไรด์จากใบหมี่ด้วยการใช้เอนไซม์ช่วยสกัด

   Enzyme Assisted Extraction of Polysaccharides from Litsea glutinosa Leaves

6251701279 มโนชา นิจปิยนันท์

   การเตรียมเลคจากสารสกัดดอกหงอนไก่

   Preparation of Lake from Celosia argentea L. Extract

กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์

รหัสประจำตัว

ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

     

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ

  6151209263  นายภาณุวัฒน์ ไข่มุกข์

  การจัดเส้นทางสำหรับโปรแกรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายโดยการประยุกต์ใช้วิธีปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย

  Routing for Tourist Package in Chiang Rai by Using Traveling Salesman Problems

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

     
Scroll to Top