ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
ธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2564

สาขา MBA, Finance, Financial Engineering จำนวน 5 ทุน
สาขา Business Data Analytics ณ สถาบันต่างประเทศ จำนวน 3 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 สัญชาติไทย เป็นโสด ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
– อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) สำหรับผู้สมัครสาขา Business Data Analytics
– อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) สำหรับผู้สมัครสาขาวิชา Business Administration, Finance และสาขาวิชาอื่นๆ ที่กำหนด
– กรณีเป็นพนักงานธนาคารและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ไม่จำกัดสัญชาติ และต้องสามารถทำงานในประเทศไทย


1.2 สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา และผู้สมัครที่เป็นบุคคลทั่วไปต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับพนักงานธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 (กรณีพนักงานฯ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระหว่าง 2.50 – 2.74 ต้องได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ธนาคารให้ทุน และเป็นมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด)


1.3 ผู้สมัครทุนต่างประเทศ ต้องมีผลสอบด้านภาษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
– TOEFL อย่างน้อย 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) หรือ
– IELTS อย่างน้อย 6.0 โดยผลสอบต้องสามารถใช้ได้จนถึงวันปิดรับสมัคร มายื่นพร้อมใบสมัคร


1.4 ผู้สมัครที่เลือกรับทุนสาขาวิชา Business Data Analytics ต้องมีผล GRE อย่างน้อย 312 คะแนน ซึ่งผลสอบต้องสามารถใช้ได้จนถึงวันปิดรับสมัคร มายื่นพร้อมใบสมัคร เว้นแต่ผู้สมัครได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด


1.5 เป็นผู้สมัครที่ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทของธนาคารกสิกรไทย


1.6 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงานของธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด


1.7 ผู้ที่เคยทำงานกับธนาคารกสิกรไทย และบริษัทของธนาคารกสิกรไทย แต่ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน

 

เงื่อนไขในการรับทุน

2.1 ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินอุดหนุน สิทธิ และประโยชน์ตามที่หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด


2.2 กรณีที่ผู้รับทุนเป็นพนักงานธนาคารกสิกรไทย หรือบริษัทของธนาคารกสิกรไทยจะได้รับเงินเดือน เงินได้ต่างๆ ระหว่างศึกษาและนับอายุงานต่อเนื่อง


2.3 การดำเนินการ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการเตรียมตัวศึกษาต่อ หรือขณะที่กำลังศึกษาของผู้ได้รับทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร มิฉะนั้นธนาคารจะยกเลิกการให้ทุนแก่บุคคลนั้น


2.4 ผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาให้ครบทุกวิชา ตามหลักสูตรปริญญาโทภายในระยะเวลาที่สถาบันฯ กำหนดไว้


2.5 ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจะได้รับการบรรจุตามที่ธนาคารเห็นสมควร


2.6 ผู้ได้รับทุนจะต้องหาบุคคลมาทำสัญญาค้ำประกัน และทำสัญญาการรับทุนซึ่งมีข้อความสำคัญตอนหนึ่งว่า “หลังจากจบการศึกษา ฝึกงานหรือดูงานแล้ว ผู้ได้รับทุนจะต้องทำงานกับธนาคาร หรือบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของระยะเวลาที่ไปศึกษาฝึกงาน หรือดูงานในระหว่างการรับทุน และหากอยู่ปฏิบัติงานไม่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องชดใช้เงินที่ธนาคารได้จ่ายไปทั้งหมดเกี่ยวกับการศึกษารวมกับค่าปรับอีก 1 เท่า”


2.7 ระหว่างที่ศึกษาอยู่ผู้ได้รับทุนจะต้องไม่ติดต่อหรือใช้ความพยายามใดๆ ที่จะศึกษาหรือขอรับทุน เพื่อศึกษาสาขาวิชาอื่นอีก หรือศึกษาระดับสูง
กว่าทุนที่ได้รับไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือทำงานอื่นไม่ว่าจะได้รับค่าจ้าง หรือไม่ก็ตาม ผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาให้สำเร็จโดยเร็วและกลับมาปฏิบัติงานทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

 

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครพร้อม Upload เอกสารแนบ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) โทร. 02 470 3124/ 0 2470 3172 หรือส่ง e-mail มาที่ KBankScholarship@kasikornbank.com

*** ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ IQ & 4Q ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

Scroll to Top