ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 25
เพื่อสนับสนุนการผลิตงานวิจัย และนักวิจัยระดับปริญญาเอกคุณภาพสูงในมหาวิทยาลัยไทยให้ได้มาตรฐานสากลและทันความต้องการของประเทศ
อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัยระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานวิจัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ได้ที่ http://nriis.go.th
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11702 หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 25791370-9 ต่อ 423, 424, 486 หรือ 0659509841 หรือ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rgj25@nrct.go.th (คุณภรรทรทร/คุณขนิษฐา)

Scroll to Top