คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ที่ 3854/2566
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

————————————————————-

        ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ 2449/2566 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 กำหนด โดยได้แต่งตั้งรักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ) เป็นประธานคณะกรรมการ และแต่งตั้งรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภพ สุทธนะ) เป็นรองประธานคณะกรรมการ ซึ่งต่อมามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ 16/2566 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี และคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ 3159/2566 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภพ สุทธนะ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี นั้น

        เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สอดคล้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 จึงยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ 2449/2566 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และแต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้นใหม่ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

 1. รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการ
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ)
 2. ผู้ช่วยอธิการบดี รองประธานคณะกรรมการ
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภพ สุทธนะ)
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว กรรมการ
  (เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์)
 5. อาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ กรรมการ
  (เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์)
 6. อาจารย์ ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ กรรมการ
  (เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสำนักวิชาการจัดการ)
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย วิชา กรรมการ
  (เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดอนลาว กรรมการ
  (เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร)
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรค์ ตันติจัตตานนท์ กรรมการ
  (เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์)
 10. อาจารย์ ดร.ถวนันท์ ศรีพิสุทธิ์ กรรมการ
  (เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล กรรมการ
  (เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
 12. อาจารย์ ดร.อาริญา สาริกะภูติ กรรมการ
  (เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)
 13. อาจารย์ ดร.Yuki Miyake กรรมการ
  (เลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ประจำสำนักวิชานวัตกรรมสังคม)
 14. หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา กรรมการและเลขานุการ
 15. เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ
 16. เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

 1. กำหนดนโยบาย มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ภายใต้กรอบนโยบายของมหาวิทยาลัย
 2. พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนดไว้
 3. พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาหรือการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ต่อสภาวิชาการ
 4. พิจารณากลั่นกรอง และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กำหนดแนวปฏิบัติ และให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่สภาวิชาการ หรืออธิการบดีมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Scroll to Top