สำนักงานบัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ให้รับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564

โดยมีนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 2 ราย ได้รับทุนฯ

1. นางสาวทัตพิชา อาวพิทยา รหัสประจำตัว 6351407001 

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว แผน ก1 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ สาสนทาญาติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

 

2. นางสาววิสสุตา เฉยบรรดิษฐ รหัสประจำตัว 6351407002

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว แผน ก1 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรงรอง ทองดีสุนทร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และศาสตราจารย์ ดร.Thomas Karbowiak เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

(ภายนอก)

Scroll to Top