สำนักงานบัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอก จำนวน 4 ราย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

1. นายธีรศักดิ์ แพทยาดิลก นักศึกษาปริญญาเอก 

สาขาวิชาตจวิทยาสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 

ตีพิมพ์ผลงานใน Journal of Cosmetic Dermatology Vol. 2021 : 15 March 2021 : Pages 1-7

ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus SJR-Q2 & ISI-Q3

โดยมีอาจารย์ นายแพทย์ถนอมกิต เพราะสุนทร และ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://doi.org/10.1111/jocd.14069

2. นายปิยะณัฐ ปิยะวาทิน  นักศึกษาปริญญาเอก 

สาขาวิชาตจวิทยาสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ตีพิมพ์ผลงานใน Journal of Cosmetic Dermatology Vol. 2021 : 21 January 2021 : Pages 1-10

ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus SJR-Q2 and ISI-Q3

โดยมีอาจารย์ ดร. แพทย์หญิงสิรินทิพย์ ชัยชโลทรกุล ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย 

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://doi.org/10.1111/jocd.13955

3. Mrs. Viengsai Phavongkham นักศึกษาปริญญาเอก 

สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 

ตีพิมพ์ผลงานใน Ceramics International Vol. 47 Issue 10: Part A: 15 May 2021: Pages 13374-13380

ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus SJR-Q1 & ISI-Q1

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วัฒนศิริเวช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.01.194

4. นายธนรัช จงสุทธานามณี นักศึกษาปริญญาเอก 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ 

ตีพิมพ์ผลงานใน  Elementary Education Online Vol. 20 Issue 5: 11 Febuary 2021: Pages 387-397

ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus SJR-Q3

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://doi: 10.17051/ilkonline.2021.05.40

Scroll to Top