สำนักงานบัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอัญธิกานต์ กล่อมจิตต์ นักศึกษาปริญญาโท

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แผน ก2

ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Journal of Fungi Vol. 7 No.5 Page: 370 Published: 8 May 2021

ที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus SJR-Q1 โดยมีอาจารย์ ดร.ศิระประภา มหานิล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่  https://doi.org/10.3390/jof7050370

Scroll to Top