สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2564

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการเสนอผลงานฯ และเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลฯ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ทางเว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th (link เว็บไซต์อยู่ด้านล่าง)

โดยสามารถเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติใน 4 ประเภทรางวัล ดังนี้

1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

– นักวิจัยที่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้อุทิศตนให้แก่การวิจัยอย่างต่อเนื่อง
– มีผลงานวิจัยดีเด่นเป็นที่ประจักษ์

– มีจริยธรรมของนักวิจัย
– เป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการ 

2. รางวัลผลงานวิจัย

– นักวิจัยที่มีสัญชาติไทย
– ผลงานวิจัยต้องไม่เป็นผลงานที่ทำเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร
– เป็นผลงานวิจัยที่ทำในประเทศไทย/ต่างประเทศ เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
– เป็นรูปเล่มรายงานการวิจัย
– ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

3. รางวัลวิทยานิพนธ์

– นักศึกษาที่มีสัญชาติไทย
– เป็นวิทยานิพนธ์ของการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
– ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี
– ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

– เป็นผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการ หรือระบบ ตลอดจนนวัตกรรมวิทยาการต่าง ๆ
– เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
– เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย

โทรศัพท์ 0 2579 1370 – 9 ต่อ 506 – 509

1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ    

ผู้ประสานงาน กนกพร, ปณต โทร. 525

E-mail: researcheraward.rekm@nrct.go.th

2. รางวัลผลงานวิจัย

ผู้ประสานงาน พสุธา โทร. 507, ณัฐชยา โทร. 525

E-mail: researchworkaward.rekm@nrct.go.th

3. รางวัลวิทยานิพนธ์              

ผู้ประสานงาน ภาคภูมิ โทร. 508, อรพินท์ โทร. 525

E-mail: dissertationaward.rekm@nrct.go.th

4. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น    

ผู้ประสานงาน ธนิดา โทร. 508, อังกูร 509

E-mail: inventionaward.rekm@nrct.go.th

Scroll to Top