ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 14 The 14th Payap University and UNRN Research Symposium 2024 ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
รูปแบบการประชุม : ออนไลน์
Deadline submission: 8 มกราคม 2567
สามารถลงทะเบียนได้ที่: https://forms.office.com/r/hkUamhq6hy
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://symposiumpyu.payap.ac.th/home/?load=news&lang=th
หัวข้อการประชุม:
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เฉพาะกลุ่มวิทยาพยาบาลศาสตร์ และกลุ่มเภสัชศาสตร์)
2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เฉพาะกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
3. กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และสาขานิติศาสตร์
4. กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ (เฉพาะกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ)
5. กลุ่มสาขาภาษาศาสตร์ (เฉพาะบทความภาษาอังกฤษ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ
โดย ดร.กันยารัตน์ เอื้อมอัมพร หรือ คุณธนณัฏฐ์ เสนาวงค์ หรือ คุณหทัยทิพย์ ตาแส่ง
หมายเลขโทรศัพท์: 053-851-478-86 ต่อ 7202, 7204, 7205
หมายเลขโทรสาร: 053-241-983
E-mail: symposium@payap.ac.th
Scroll to Top