เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรูปแบบการพิมพ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

          โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ในส่วนของการจัดรูปแบบการพิมพ์ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาอย่างถูกต้อง กระบวนการ การส่งตรวจรูปแบบหลังการสอบป้องกัน โดยคุณจิณณ์ณณัช ปัญญาอาวุธ เจ้าหน้าที่บริหารจากสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้เข้าร่วมยังได้ฝึกปฏิบัติตาม ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอความคิดเห็นในห้องอบรมอีกด้วย

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับกิจกรรม

1. ทุกอย่างดีมากครับ

2. อยากให้มีอบรมเร็วกว่านี้ เพราะตอนนี้หลายคนเริ่มทำ IS ไปแล้ว

3. ควรจัดให้เร็วว่านี้ อาจจะเป็นในช่วงเทอมที่ 1-2 ของการเรียนจะเป็นประโยชน์มากขึ้นค่ะ

4. อยากให้มีการอบรมตั้งแต่เทอม 1-2 เลยค่ะ จะได้เข้าใจและค้นหา paper ในการทำ IS ได้ตั้งแต่แรก มีประโยชน์มาก ๆ ค่ะ

5. อยากให้จัดอบรมตั้งแต่เทอมแรกที่เข้าเรียน

 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะนำความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

Scroll to Top