สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ “จริยธรรมงานวิจัย” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจัดกิจกรรมในรูปแบบภาษาไทย ได้จัดขึ้น
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ตันติประสิทธิ์กุลอาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรในการอบรม

อีกทั้งในการอบรมได้มีช่วงถาม-ตอบ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการอบรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจ ในจริยธรรมงานวิจัยเบื้องต้น ตลอดถึงระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้การดำเนินการศึกษาและวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมแบบสากลทั้งในสายสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Scroll to Top