สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ “การเลือกหัวข้อและการออกแบบงานวิจัย” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ซึ่งกิจกรรมในรูปแบบภาษาไทย ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564  เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting และ กิจกรรมในรูปแบบภาษาอังกฤษ ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.ณรัฐ หัสชู อาจารย์ประจำจากสำนักวิชาการจัดการเป็นวิทยากรในการบรรยาย 

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังเกี่ยวกับกระบวนการการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ การกำหนดหัวข้อ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการดำเนินการวิจัย การประมวลผล การสรุปและอภิปรายผล ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีวิธีการและกระบวนการที่ผู้วิจัยจะต้องตระหนักถึงเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่สะท้อนความเป็นจริงและตอบวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้เข้าร่วมยังได้ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอความคิดเห็นในห้องอบรมอีกด้วย

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับกิจกรรม

    1. สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานวิจัยได้ดีมาก

 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะนำความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
Scroll to Top