กิจกรรมอบรมหัวข้อ “การเลือกหัวข้อและการออกแบบงานวิจัย” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กิจกรรมการอบรมหัวข้อ “การเลือกหัวข้อและการออกแบบงานวิจัย” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

          สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ “การเลือกหัวข้อและการออกแบบงานวิจัย” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งกิจกรรมในรูปแบบภาษาไทย ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.ณรัฐ หัสชู อาจารย์ประจำจากสำนักวิชาการจัดการเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว

         โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ฑิภาวิณี สุวรรณวงศ์ รอดบัณฑิต และ ดร.พรวศิน ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ประจำจากสำนักวิชาการจัดการร่วมแชร์ประสบการณ์ พร้อมทั้งให้ความรู้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วม

         ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังเกี่ยวกับกระบวนการการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ การกำหนดหัวข้อ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการดำเนินการวิจัย การประมวลผล การสรุปและอภิปรายผล ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีวิธีการและกระบวนการที่ผู้วิจัยจะต้องตระหนักถึงเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่สะท้อนความเป็นจริงและตอบวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และผู้เข้าร่วมยังได้ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอความคิดเห็นในห้องอบรมอีกด้วย

ผลการประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับกิจกรรม

     1. ออนไลน์สะดวกดีค่ะ ง่ายในการเข้าถึง ขอบคุณนะคะ จากไม่มีไอเดียเลย ตอนนี้เริ่มมองเห็นภาพค่ะ

 

 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะนำความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

Scroll to Top