สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ “การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย” สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบภาษาอังกฤษ การอบรมได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช อาจารย์ประจำจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรในการบรรยาย

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย
เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยซึ่งจัดเป็นกระบวนการวิจัยขั้นสุดท้ายที่สำคัญของการทำงานวิจัยเพื่อเสนอข้อเท็จจริงหรือความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบและการเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมยังได้ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอความคิดเห็นในห้องอบรมอีกด้วย

ผลการประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับกิจกรรม

  1. This training was a very good one for our post graduate students for the publication of research paper. I would like to suggest to provide more such kind of training in future.

  2. Thank you for arranging such a wonderful topic for us!

 สำนักงานบัณฑิตศึกษาจะนำความคิดเห็นของท่านไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
Scroll to Top