กิจกรรมการอบรมหัวข้อ “การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ “การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย” สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรูปแบบการบรรยายด้วยภาษาไทย ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์ อาจารย์จากสำนักวิชานิติศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว 

ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับฟังเกี่ยวกับเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ความหมาย และการตีความของการเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมถึงหลักการเขียนบทความ และหลักการเลือกตีพิมพ์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของนักศึกษา ในกิจกรรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการไปเผยแพร่งานวิจัยในรูปแบบวารสาร หรือการประชุมวิชาการ เป็นต้น

Scroll to Top