กิจกรรมอบรมหัวข้อ การจัดรูปแบบการพิมพ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรูปแบบการพิมพ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นในช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. ณ สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ อาคาร P.S. Tower ชั้น 25 อโศก กรุงเทพฯ  โดยบรรยายในรูปแบบภาษาไทย และมีเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแนะนำภาษาอังกฤษให้แก่กลุ่มนักศึกษาต่างชาติ อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์ประสานงานจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการบรรยายจากทางสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับฟังการบรรยาย เกี่ยวกับการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ในส่วนของการจัดรูปแบบการพิมพ์ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาอย่างถูกต้อง กระบวนการ การส่งตรวจรูปแบบหลังการสอบป้องกัน โดยคุณจิณณ์ณณัช ปัญญาอาวธ และคุณอรอนงค์ แก้วมณี เจ้าหน้าที่บริหาร จากสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งในการจัดกิจกรรมได้มีการ Workshop จัดรูปแบบการพิมพ์ และในช่วงท้ายของการบรรยาย ได้เปิดช่วงถาม-ตอบ (Q&A) และช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษา เพื่อรับข้อมูลในการนำมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอีกด้วย

Scroll to Top